Centrala zamknięć ogniowych AFG-3

Centrala zamknięć ogniowych AFG-3

Centrala zasila napięciem stałym 24V urządzenia wykonawcze (np. elektromagnesy, elektrozaczepy), które w zależności od zastosowania utrzymują drzwi (bramy) w pozycji otwartej (drzwi przeciwpożarowe) lub w pozycji zamkniętej (drzwi ewakuacyjne). Na skutek wymuszenia sygnałem alarmowym centrala zdejmuje napięcie z linii urządzeń wykonawczych i sygnalizuje stan alarmowy.

Centrala sterująca AFG-3 znajduje zastosowanie jako: 

 • centrala zwalniająca blokady bram, drzwi przeciwpożarowych i przegród w systemach ochrony przeciwpożarowej, 
 • centrala zwalniająca blokady drzwi ewakuacyjnych, 
 • centrala sterująca innymi urządzeniami automatyki przemysłowej (np. zaworami elektromagnetycznymi) w instalacjach ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, gazowymi, ekologicznymi, 
 • struje siłownikami klap pożarowych z kontrolą położenia i monitoringiem linii krańcówek (wersja V2), itp. 

W systemach przeciwpożarowych stosuje się drzwi, bramy przeciwpożarowe i przegrody ognioochronne, które w normalnych warunkach użytkowania muszą być stale otwarte. Centrala sterująca AFG-3 spełnia wówczas funkcję “inteligentnego” zasilacza elektrotrzymaczy, które utrzymują drzwi w położeniu otwartym. 

Centrala sterująca może współpracować z dowolną centralką pożarową jako jej urządzenie wykonawcze lub jako element wejściowy, informujący o stanie zamknięć pożarowych. W wyniku pojawienia się zewnętrznych sygnałów sterujących z: 

 • ręcznego ostrzegacza pożaru – ROP 
 • centralki pożarowej – SSP 
 • automatycznych czujek pożaru – ACP niezwłocznie zwolni elektrotrzymacz, uruchomi sygnalizator optyczno-akustyczny oraz wystawi w formie styku sygnał alarmu do SSP. 

W obiektach, w których drzwi ewakuacyjne pozostają normalnie zamknięte – centrala sterująca w odpowiedzi na sygnał alarmowy zwalnia blokady drzwi umożliwiając ewakuację. Centrala sterująca może znaleźć zastosowanie również w systemach ochrony przed różnego typu zagrożeniami. W tym przypadku steruje ona elementami automatyki przemysłowej takimi jak zawory elektromagnetyczne. Np. w odpowiedzi na sygnał z czujnika gazu powoduje zamknięcie zaworu.

Dane techniczne:

 • napięcie zasilania: 230VAC 50Hz
 • napięcie wyjściowe: 24VDC 1000mA
 • pobór mocy: 30W
 • stopień ochrony obudowy: IP65
 • obudowa: PC kolor szary
 • masa: 3,5kg
 • sterowanie z: SSP, przycisku ROP i czujki dymowej
 • wyjścia bezpotencjałowe alarmu i awarii
 • wyjście syreny 24VDC
 • awaryjne podtrzymywanie zasilania: wbudowane 2 akumulatory 1,2Ah/12V
 • aprobata techniczna, certyfikat zgodności i świadectwo dopuszczenia CNBOP

Centrala przystosowana do przyłączenia:

 • linia PIR (ACP) (Automatycznej Czujki Pożarowej) – linia dozorowa parametryczna 24V, 4,7k (służy do podłączenia automatycznych czujek pożaru np.: POLON DOR 35 i 40, SCHRACK SLK-E, ARITECH DP 862, Cooper MPD821, C-TEC seria Activ, Bosch FCP-O320 z gniazdem MS400B lub podobne przystosowane do pracy w linii konwencjonalnej)
 • linia przycisku ROP (Ręcznego Ostrzegacza Pożaru)
 • linia sterowania technicznego
 • wejście parametryczne SSP
 • wyjście sygnalizacji zakłócenia (styk bezpotencjałowy, NC)
 • wyjście sygnalizacji alarmu (styk bezpotencjałowy, NC / NO)
 • wyjście alarmowe do podłączenia sygnalizatora 24VDC
 • wyjście sterujące do przyłączenia urządzeń wykonawczych (elektromagnetyczne rygle, zamki, trzymacze,
  siłowniki 24VDC klap pożarowych itp.)
 • wejście USB typu B do podłączenia oprogramowania serwisowego na PC
 • listwa do podłączenia modułu Bluetooth

Budowa:

Centrala sterująca AFG-3 posiada obudowę bryzgoszczelną z odpornego na udary mechaniczne tworzywa koloru szarego z przezroczystą pokrywą i oddzielnie zamykanym polem zaciskowym. U dołu i w tylnej części obudowy znajdują się nacięcia umożliwiające wykonanie otworów i wprowadzenie kabli za pomocą dławików. Na płycie czołowej obudowy znajduje się zespół sygnalizacyjno-kontrolny złożony z diod świecących określających stany pracy układu i przycisków kasowania. Centrala sterująca zasilana jest napięciem przemiennym 230VAC 50Hz. Układ elektryczny składa się z zasilacza,
zespołu sterującego (płytka drukowana) oraz dwóch akumulatorów 1,3Ah/12V.

Opis działania:

Centrala sterująca zasila napięciem stałym 24VDC urządzenia wykonawcze – np. elektromagnesy, które w zależności od zastosowania utrzymują drzwi, bramy w pozycji otwartej lub w przypadku drzwi ewakuacyjnych blokują wejście. Na skutek wymuszenia sygnałem alarmowym (CSP, ROP, PIR) centrala sterująca zdejmuje napięcie z linii urządzeń wykonawczych i sygnalizuje stan alarmowy. 

Sygnalizacja alarmu odbywa się następująco:

 • zaświecenie czerwonej diody na panelu centrali
 • zadziałanie przekaźnika wyjścia sygnalizacji alarmu – może być wykorzystane do zdalnego przekazaniabtego sygnału (zaciski 29-30-31) podanie napięcia na wyjście sygnalizatora akustycznego (zaciski 25-26)

Centrala sterująca posiada następujące wejścia alarmowe:

 • ROP – „Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego” – rozwarcie obwodu doprowadzonego do tego wejścia powoduje alarm. Do wejścia przyłącza się przycisk o stykach normalnie zwartych. W przypadku nie wykorzystania tego wejścia jego zaciski należy zewrzeć.
 • PIR – linia dozorowa „Automatycznej Czujki Pożaru” – układ elektroniczny kontroluje rezystancję linii dozorowej. Jeżeli rezystancja będzie mniejsza od wartości 1kΩ i większa od 20Ω zostanie wywołany alarm. Zwarcie lub rozwarcie linii powoduje wygenerowanie stanu awarii. W przypadku nie wykorzystania tego wejścia do zacisków należy przyłączyć rezystor 4,7kΩ
 • CSP – linia dozorowa oczekująca sygnału od systemu sygnalizacji pożaru – układ elektroniczny kontroluje rezystancję linii dozorowej. Jeżeli rezystancja będzie mniejsza od wartości 1kΩ i większa od 20Ω zostanie wywołany alarm. Zwarcie lub rozwarcie linii powoduje wygenerowanie stanu awarii. W przypadku nie wykorzystania tego wejścia do zacisków należy przyłączyć rezystor 4,7kΩ

Do kasowania alarmu służy przycisk KASOWANIE w polu sygnalizacyjno-kontrolnym. Naciśnięcie przycisku powoduje:

 • chwilowe odłączenie napięcia z linii dozorowej czujek pożaru
 • wyłączenie napięcia sygnalizatora akustycznego
 • odwołanie sygnalizacji alarmu na wyjściu ALARM
 • podanie napięcia na wyjście RYGIEL

Centrala sterująca jest wyposażona w układ wykrywający zanik prądu w obwodzie elementu wykonawczego. Jeżeli wartość prądu spadnie poniżej wartości 20mA. Tak więc przerwanie przewodu lub awaria elementu wykonawczego są bezzwłocznie sygnalizowane. Jeżeli nie są używane elementy wykonawcze w celu wyeliminowania zgłaszania awarii (brak elementu wykonawczego) do zacisków (11-12) należy podłączyć rezystor 1kΩ 2W. 

UWAGA! Rezystor należy umieścić na zewnątrz centrali.

W przypadku zaniku napięcia 230VAC zasilanie układu podtrzymywane jest z wbudowanych akumulatorów. Stan ten sygnalizowany jest zapaleniem się żółtej diody AWARIA. Jednocześnie następuje sygnalizacja zakłócenia (zaciski 26, 27). Wbudowane akumulatory pozwalają na pracę urządzeń wykonawczych przez około 1h przy obciążeniu prądem (1000mA ± 50mA). 

Centrala sterująca wyposażona jest w układ kontroli stanu rozładowania akumulatorów. Jeżeli napięcie akumulatorów spadnie do ok. 21 V nastąpi automatyczne odłączenie akumulatorów, przez co nie dojdzie do uszkodzenia tych elementów. Zaciski (23-24)+24VDC są zaciskami rezerwowymi pozostają nieaktywne, będą wykorzystane do wersji specjalnych urządzenia. Nie wypływają w jakikolwiek sposób na podstawowe funkcje central.

Wejście TECH (19-20)
W centrali sterującej przewidziano możliwość zdjęcia napięcia z elementu wykonawczego jako otwarcie techniczne. Służy do tego wejście sterowania technicznego TECH. Do wejścia należy podłączyć przycisk o zaciskach normalnie otwartych. Napięcie jest odłączane na czas zwarcia zacisków przycisku. 

Wejście IN1 (21-22)
Gdy są zwarte funkcjonują jako blokada wyłączenia rygla gdy wystąpi alarm pożarowy. Pozostawienie rozwartych usuwa działanie blokady. Do zastosowania z np.: fotokomórkami, przekaźnikami czasowymi. 

Sygnalizacja stanu centrali:

Panel sygnalizacyjno-kontrolne znajduje się pod przezroczystą osłoną na płycie czołowej centrali sterującej.
Na panelu umieszczone jest również trwałe oznakowanie wyrobu niezbędne do jego identyfikacji oraz informacje
dotyczące certyfikatów.

Panel sygnalizacyjno-kontrolny

Znajduje się pod przezroczystą osłoną na płycie czołowej centrali sterującej.

Na panelu umieszczone jest również trwałe oznakowanie wyrobu niezbędne do jego identyfikacji oraz informacje
dotyczące certyfikatów.

Panel składa się z następujących elementów:

 • Diody świecące – sygnalizacyjne
 • Przycisk kasowania

Wersja oprogramowania (fimware) o numerze V2 przystosowuje AFG-3 do pracy z siłownikami wyzwalanymi przerwą w zasilaniu. Wejścia TECH i IN1 służy do kontroli wyłączników krańcowych. Są to wejścia parametryczne, krańcówka w stanie spoczynku powinna załączać rezystancję 4k7Ω, gdy zadziała 680Ω.
Czas na zmianę pozycji siłownika ustawiono na 60 sekund.

Jeżeli krańcówki mają być nie używane należy zewrzeć oba wejścia TECH i IN1. W przypadku wystąpienia awarii (zwarcie lub odłączenie krańcówki) należy usunąć usterkę i wykonać pełny cykl otwórz-zamknij.

Pole przyłączeniowe i opis zacisków:

Diody sygnalizacyjne:

Po prawej stronie pola znajdują się dwa rzędy po 4 diody. Służą one do dokładnego odczytania stanu pracy lub awarii centrali.

Podłączenie czujek dymowych


Jeżeli nie są używane czujki dymowe należy podłączyć rezystor 4,7kΩ do zacisków 13-14.
Należy również pamiętać o podłączeniu rezystora 4,7kΩ do linii pomiarowej w ostatnim czujniku dymu.

Podłączenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych:

 

Podłączenie centrali SSP:

Podłączenie siłownika i końcówek: