Systemy Sygnalizacji Pożaru

AWEX – Centrala sygnalizacji pożaru FAS, FUMARO

Centrale sterowania SSP

Urządzenia służące do kontrolowania i monitorowania systemu sygnalizacji pożaru w budynku. CSSP jest odpowiedzialna za odbieranie sygnałów z czujników pożarowych oraz za wywoływanie alarmu w przypadku wykrycia pożaru.

AWEX – Czujka ciepła i dymu z sygnalizatorem optycznym, Czujka TSF, FUMARO

CzujkiSSP

Urządzenia służące do wykrywania obecności ognia lub dymu w budynku. Są kluczowym elementem systemu sygnalizacji pożaru i pozwalają na szybkie wykrycie zagrożenia oraz podjęcie działań ratunkowych.

Podkładka/poduszka wibrująca BF320, C-TEC, FUMARO

Podkładka wibracyjna 24 V BF320 (pod poduszkę) dla osób niedosłyszących

Zapewnia wczesne ostrzeganie o potencjalnym alarmie pożarowym lub ewakuacji osobom niedosłyszącym.

Centrala pożarowa na jednostki pływające, Esento Marine, FUMARO

SSP dla przemysłu morskiego

Przeznaczone do stosowania na statkach, platformach wiertniczych, promach i innych obiektach morskich, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożaru.

System Sygnalizacji Pożaru (SSP): Opis Techniczny, Zastosowanie i Działanie

Czym jest System Sygnalizacji Pożaru (SSP)?

System Sygnalizacji Pożaru (SSP), znany również jako System Alarmu Pożarowego (SAP), to zaawansowany zestaw urządzeń mających na celu wykrywanie pożaru, alarmowanie osób przebywających w budynku oraz automatyczne powiadamianie odpowiednich służb ratunkowych. SSP jest kluczowym elementem ochrony przeciwpożarowej, zapewniając szybkie wykrycie zagrożenia i umożliwiając podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych.

Składniki Systemu Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru składa się z następujących elementów:

 1. Czujniki Pożarowe:

  • Czujniki dymu: Wykrywają obecność dymu w powietrzu, co jest pierwszym sygnałem pożaru.
  • Czujniki ciepła: Reagują na nagły wzrost temperatury, który może wskazywać na pożar.
  • Czujniki zasysające: Posiadają systemy wciągające powietrze z otoczenia i analizujące jego skład w poszukiwaniu dymu lub innych produktów spalania.
  • Czujniki płomienia: Wykrywają promieniowanie charakterystyczne dla płomieni.
 2. Centrala Alarmowa:

  • To serce systemu SSP, które odbiera sygnały z czujników, analizuje je i inicjuje odpowiednie procedury alarmowe.
  • Wyposażona w interfejsy dla personelu, umożliwia monitorowanie i zarządzanie systemem.
 3. Sygnalizatory:

  • Sygnalizatory dźwiękowe: Emitują głośne dźwięki alarmowe, informując osoby przebywające w budynku o zagrożeniu.
  • Sygnalizatory optyczne: Świetlne sygnały, często używane w miejscach o dużym hałasie lub dla osób niedosłyszących.
 4. Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP):

  • Przyciski umożliwiające ręczne uruchomienie alarmu pożarowego przez osoby zauważające pożar.

Zasada Działania Systemu Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożaru działa w sposób automatyczny i zintegrowany, wykonując następujące kroki:

 1. Wykrywanie:

  • Czujniki pożarowe monitorują otoczenie w poszukiwaniu oznak pożaru, takich jak dym, ciepło, lub płomień.
  • Po wykryciu anomalii, czujniki przesyłają sygnał do centrali alarmowej.
 2. Analiza i Alarmowanie:

  • Centrala analizuje sygnały z czujników i decyduje o uruchomieniu alarmu.
  • Sygnalizatory dźwiękowe i optyczne zostają uruchomione, informując osoby przebywające w budynku o konieczności ewakuacji.
 3. Powiadomienie Służb Ratunkowych:

  • System automatycznie powiadamia straż pożarną i inne odpowiednie służby ratunkowe, przekazując informacje o lokalizacji zagrożenia.
  • Możliwe jest również powiadamianie zarządcy budynku oraz uruchamianie systemów oddymiania i gaszenia pożarów.

Integracja z Inymi Systemami

System sygnalizacji pożaru może być zintegrowany z innymi systemami przeciwpożarowymi i bezpieczeństwa, takimi jak:

 • Systemy oddymiania: Automatyczne otwieranie klap dymowych, okien i bram napowietrzających.
 • Systemy gaszenia pożarów: Uruchamianie tryskaczy lub urządzeń gaśniczych w miejscu wykrycia ognia.
 • Systemy kontroli dostępu: Otwieranie drzwi ewakuacyjnych.

Wymagania Prawne i Normy

W Polsce stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., które określa warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. SSP jest obowiązkowy w:

 • Budynkach handlowych i wystawowych o określonej powierzchni.
 • Teatrach, kinach, budynkach gastronomicznych, salach widowiskowych i sportowych o określonej liczbie miejsc.
 • Szpitalach, domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji.
 • Budynkach użyteczności publicznej, wysokich i wysokościowych.
 • Budynkach zamieszkania zbiorowego oraz archiwach, muzeach i zabytkach.

Podsumowanie

System Sygnalizacji Pożaru jest nieodzownym elementem ochrony przeciwpożarowej, zapewniającym wczesne wykrywanie pożarów, alarmowanie osób przebywających w budynku oraz powiadamianie odpowiednich służb ratunkowych. Jego poprawna instalacja, regularna konserwacja i integracja z innymi systemami bezpieczeństwa są kluczowe dla skutecznej ochrony ludzi i mienia przed pożarem.