AFG-2004 Centrala oddymiania

AFG-2004 centrala oddymiania i przewietrzania 

Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24VDC do:

 • napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu),
 • zatrzasków elektromagnetycznych (wyzwalaczy elektromagnetycznych) klap
 • pneumatycznych lub klap wentylacji PPOŻ,
 • siłowników sterowanych trzyprzewodowo klap wentylacji PPOŻ np.: firmy Belimo,
 • napędów drzwi napowietrzających,
 • napędów kurtyn dymowych,
 • styczników (falowników) wentylatorów napowietrzających i oddymiających.

Centrala realizuje funkcje:

 • oddymiania PPOŻ
 • przewietrzania
 • zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem

Dane techniczne:

 • napięcie zasilania: 230VAC, 50Hz
 • napięcie pracy: 24VDC -15%/+25%
 • obciążalność prądowa: 2A, 8A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A
 • linie dozorowe: 3 szt. / jeden moduł linii
 • liczba elementów w linii dozorowej: 15 szt.
 • obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035
 • stopień ochrony obudowy: IP 42, klasa środowiskowa: I
 • współpraca z SSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru: AFG-com
Funkcja oddymiania PPOŻ realizowana jest w przypadku zadziałania automatycznej czujki dymu względnie temperatury, wciśnięcia przycisku „Uruchomienie” w ręcznym przycisku oddymiania (RPO), lub wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym np. z centrali sygnalizacji pożaru (SSP). Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania (PP). Funkcję zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW). Każda z funkcji ma inny priorytet. Najwyższy priorytet ma funkcja oddymiania PPOŻ. Niższy sygnał z czujki pogodowej. Najniższy – przewietrzanie. Funkcja o wyższym priorytecie blokuje działanie funkcji o niższym priorytecie. Alarmowe otwieranie klap dymowych jest funkcją nadrzędną i otwieranie ich może odbywać się nawet przy załączonej funkcji przewietrzania.
 

ZASADA DZIAŁANIA


Centrala sterująca AFG-2004 generuje następujące sygnały:

 • uszkodzenia,
 • zamknięcia/otwarcia wyciągów dymu,
 • alarmu do innych systemów, urządzeń PPOŻ.

Zewnętrznymi elementami składowymi systemu oddymiania, sterowanymi przez centralę w funkcji otwierania i zamykania, są napędy elektryczne. O kierunku ruchu napędu (otwieraniu lub zamykaniu wyciągów dymu) decyduje polaryzacja napięcia wyjściowego centralki.

Wygenerowanie alarmu przez czujkę, przyciśnięcie przycisku, itp., powodują pojawienie się na wyjściu centrali sygnału napięciowego o odpowiedniej polaryzacji.

Centrala zaopatrzona jest w zaciski do przyłączenia wyłączników krańcowych, które zamontowane na siłownikach przekazują do centrali stany pełnego otwarcia lub zamknięcia wyciągów dymu. Jednocześnie sygnały te powodują zakończenie procesu sterowania siłowników.

Sygnały z wyłączników krańcowych spełniają jeszcze dwie ważne funkcje:

 • zapewniają kontrolę czasu otwarcia klapy,
 • umożliwiają wykrycie zablokowania się klapy.

Przewidziany maksymalny czas otwierania klapy wynosi 60 s. Przekroczenie tego czasu wykrywane jest przez centralkę i sygnalizowane jako „uszkodzenie”.

Stan „uszkodzenie” sygnalizowany jest w systemie w trojaki sposób:

 • świeceniem lampki „SIL”,
 • uaktywnieniem wyjścia „USZKODZENIE”,
 • miganiem lampki „USZKODZENIE” w przycisku RPO.

Centrala wykrywa też stan zablokowania/zamarznięcia klap. W przypadku przekroczenia czasu otwierania (60 sek.) następuje 3 sek. wycofanie i następnie ponowne 60 sek. otwieranie klapy aż do uzyskania informacji z wyłączników krańcowych o całkowitym otwarciu. W przypadku braku sygnału otwarcia cykl będzie powtarzany przez czas 30 min.
Jeżeli klapa nie jest wyposażona w czujniki krańcowe na ich wejścia w centrali należy zamontować zwory. Układ rozpoznaje to jako opcję pracy bez czujników i nie realizuje funkcji forsowania otwierania zablokowanej klapy.

Tryby pracy centrali (przełącznik J13 w modułach linii AFG-2004L i grupy AFG-2004G):

 • PRACA NORMALNA: zmiana polaryzacji na wyjściu 1, 2 do sterowania siłowników okien i klap dymowych,
 • PRACA ZE: impuls 24VDC na wyjściu 1, 2 przez okres 20 sek. do sterowania elektrowyzwalaczem lub zatrzaskiem elektromagnetycznym zwalniającym zasuwę klapy wyposażonej w system otwierania na zasadzie energii własnej (siłowniki pneumatyczne, sprężyny itp.)
 • PRACA WEN: napięcie 24VDC na wyjściu 1, 2 do sterowania np.: stycznikami (lub falownikami) wentylatorów napowietrzających lub oddymiających.

Ponadto przełącznikiem J13 można ustawić czas otwierania klap w funkcji przewietrzania lub opóźnienie zadziałania wyjść wykonawczych dla wersji ZE i WEN (patrz konfiguracja przełącznika J13).

Centrala wyposażona jest w dodatkowe wejście w standardzie VdS (z kontrolą linii) i wyjścia sygnalizujące zbiorczy alarm (pożar) oraz zbiorczą awarię (wyjścia konfigurowane NO, NC, VdS). Dzięki temu poza pracą autonomiczną może pracować jako część innego systemu nadzorczego.

Centrala ma strukturę modułową. Standardowo wyposażona jest w moduł linii 1L/1G, który zawiera wszystkie komponenty centralki. Rozbudowę uzyskuje się poprzez zamontowanie dodatkowych modułów.

Każdy moduł ma zaimplementowany identyczny protokół transmisji firmy AFG oraz wyposażony jest w interfejs RS-485. Umożliwia to połączenie do 31 jednostek w sieć adresowalną.

Adresy modułów są zapisane na stałe i integralnie związane z daną centralką.

Protokół transmisji umożliwia monitorowanie systemu z PC-ta. Centrala AFG-2004 wyposażona w interfejs RS-485/USB współpracuje z systemem wizualizacji i nadzoru AFG, InPro-BMS (firmy IFTER).

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ŁĄCZONYCH Z CENTRALĄ

 

Wejścia i wyjścia w standardzie VdS

Centrala AFG-2004 może współpracować z zewnętrzną centralką przeciwpożarową lub innym systemem nadzorczym.

Centrala posiada 3 wejścia nadzorowane, przyjmujące sygnały w standardzie VdS.

Sygnał napięciowy wg VdS mieści się w granicach 8÷30V. W standardzie z tym stanem neutralnym jest rezystancja w linii wynosząca 4,7kΩ, a aktywnym 590Ω. Rezystancja mniejsza niż ok. 590Ω lub większa niż ok. 4,7kΩ traktowana jest jako uszkodzenie (w pierwszym przypadku – zwarcie, drugim – przerwa) i sygnalizowane zapaleniem kontrolki „USZKODZENIE” w RPO.

Wyprowadzenia nadzorowane w standardzie VdS przeznaczone są do przyłączenia zestyków bezpotencjałowych. Terminatory rezystorowe montuje się zawsze po stronie zestyku. W odniesieniu do zestyków bezpotencjałowych stosuje się zasadę: aktywny jest zestyk zwarty, zestyk rozwarty traktowany jest jako stan nieaktywny (patrz konfiguracja wyjść alarmu i uszkodzenia).

 Ręczny przycisk oddymiania RPO

Przycisk RPO przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu. Zbicie szybki oraz wciśnięcie przycisku „URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralkę wyciągów dymu.

Wewnątrz przycisku oddymiania znajdują się trzy lampki, które wskazują następujące stany systemu oddymiania:

 • uszkodzenie: pulsuje żółta lampka „USZKODZENIE”,
 • brak zasilania sieciowego lub rezerwowego: gaśnie zielona lampka „DOZÓR” oraz pulsuje lampka „USZKODZENIE”,
 • alarm: pulsuje czerwona lampka „URUCHOMIENIE”.

Przycisk RPO umożliwia także kasowanie alarmów, wywołanych wciśnięciem przycisku, zadziałaniem czujki. Tą funkcję spełnia wejście „KASOWANIE”. Jednorazowe wciśnięcie tego przycisku kasuje alarm, dwukrotne dodatkowo powoduje wycofanie siłowników w całej linii (dodatkowo pełni funkcję awaryjnego zamykania klap całej linii).

Obecność RPO jest stale kontrolowana przez centralkę. Brak kontaktu z RPO jest natychmiast wykrywany i zgłaszany jako uszkodzenie. Do systemu można podłączyć do 15 szt. RPO. W ostatnim przycisku musi być założona zwora „końca” – JUMPER.

Opcjonalnie zamiast przycisku RPO-02/7P można podłączyć ręczny ostrzegacz pożaru ROP bez sygnalizacji diodowej.

Należy pamiętać przy stosowaniu ROP o przycisku kasowania czujki dymowej podłączonego do zacisków 15, 17. Przycisk ROP instalować wg schematu połączeń dostarczonego przez producenta.

Przełącznik przewietrzania PP

Przełącznik przewietrzania służy do ręcznego sterowania położenia klap dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczeń. Przełącznik ten pozwala otwierać, zamykać i zatrzymywać ruchome segmenty wyciągów dymu, w dowolnym położeniu.

Stan otwarcia wyciągów dymu, sygnalizowany jest świeceniem lampki „OTWARCIE” w tym przycisku. W przypadku podłączonych wyłączników krańcowych proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo miganiem lampki a zadziałanie krańcówki otwarcia świeceniem lampki.

Jednokrotne wciśnięcie przycisku otwarcia podaje napięcie na siłowniki przez 10 sekund. Zapobiega to niepotrzebnemu maksymalnemu otwarciu klap lub okien przy przewietrzaniu.

Sygnały z przełącznika przewietrzania mają najniższy priorytet – po alarmie, zasilaniu awaryjnym i czujce pogodowej. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia któregoś z w/w sygnałów, funkcja zadana przełącznikiem PP, zostaje wyłączona oraz nie można jej w tym stanie wywołać.

Przełącznik PP jest aktywny tylko przy zasilaniu sieciowym. Zabezpiecza to przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora.

Brak przełącznika PP-24/5P, nie jest sygnalizowane przez centralkę, należy zmostkować zaciski 4 i 5. Brak mostków odczytywane jest przez centralkę jak wciśnięcie STOP-u.

Do centralki można przyłączyć kilka rodzajów przełączników przewietrzania: elektroniczny z klawiaturą foliową, oznaczony symbolem PP24/5P (dawniej PP-22), klawiszowy PP-31, kluczykowy PP-40.

Regulacje czas otwierania ustawia się za pomocą przełącznika SW3 ( J13) na płycie centrali. Przełącznik PP-31 jest przełącznikiem klawiszowym i podobnie jak PP-24/5P, służy do ręcznego sterowania położenia klap oddymiających. Funkcja „STOP” realizuje się przez ponowne wciśnięcie klawisza.

Wejście czujki pogodowej

Wejście czujki obsługiwane jest tylko podczas normalnej pracy centralki i jest nieaktywne do chwili wystąpienia alarmu – do jego wyłączenia.

W przypadku wystąpienia opadów deszczu i silnego wiatru, następuje samoczynne zamknięcie wyciągów dymu. W tym czasie klawisze otwierania i zamykania w bloku PP – są nieaktywne.

Lampki sygnalizacyjne centrali

Dla ułatwienia uruchomienia centralki oraz w celach serwisowych na wszystkich modułach centrali umieszczone zostały diody LED, które wskazują stan systemu oddymiania. W przypadku uszkodzenia lub alarmu lampki te ułatwiają wykrycie przyczyny. Funkcje poszczególnych diod opisane zostały poniżej.

Krańcówki otwarcia i zamknięcia klap

Zadziałanie odpowiednich wyłączników krańcowych, powoduje zatrzymanie procesu zamykania lub otwierania wyciągów dymu. Krańcówka otwarcia pełni funkcję potwierdzenia zadziałania (otwarcia) klapy. W przypadku braku potwierdzenia w czasie 60 sek. centrala zgłasza uszkodzenie. Praca bez krańcówek – zwory na wejściach.

DANE TECHNICZNE

 • Typ: AFG-2004/2A, AFG-2004/8A, AFG-2004/16A, AFG-2004/24A, AFG-2004/32A,
 • AFG-2004/40A, AFG-2004/48A
 • Napięcie zasilania podstawowe: 230VAC, 50Hz, +10%, -15%
 • Pobór mocy: max. 414VA dla AFG-2004/16A
 • Napięcie pracy: 24VDC ±25%
 • Obciążalność prądowa: 2A, 8A, 16A. 24A, 32A, 40A, 48A
 • Pojemność akumulatorów: 2,2 ÷ 9,0Ah/12V
 • po 2 szt. do każdego zasilacza
 • Napięcie buforowania: 27,4VDC
 • Liczba linii dozorowych: każdy moduł linii 3 szt.
 • Liczba elementów w linii dozorowej: max 15 szt.
 • Napięcie linii dozorowej: 21 ÷ 28VDC
 • Prąd w stanie dozoru: max. 6mA
 • Dopuszczalna rezystancja linii: ≤500Ω
 • Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe: 2 szt. 24VDC/1,0A
 • Wyjścia przekaźnikowe potencjałowe: 4 szt.
 • Wejścia nadzorowane: 3 szt.
 • Wejścia nienadzorowane: 7 szt.
 • Stopień ochrony obudowy: IP 42
 • Klasa środowiskowa: I
 • Masa centrali bez akumulatorów: 6, 8, 9kg (AFG-2004/2A, 8A, 16A)
 • Obudowa: 315x305x120(160)mm metalowa w kolorze szarym (AFG-2004/2A, 8A, 16A)
 • Temperatura pracy: -10°C do +55°C

Centrala przystosowana do przyłączenia:

 • Ręczny Przycisk Oddymiania RPO / AFG
 • Ręczny Ostrzegacz Pożaru ROP-AD / PROMET
 • Przełącznik Przewietrzania typu PP / AFG
 • Czujka Pogodowa Wiatr-Deszcz CDW / AFG
 • Czujka optyczna dymu MPD821 (CPD321) / Cooper Menvier, ECO1003 z podstawką ECO1000BR / ADEMCO, DOR 35, 40, DUR 40 / POLON-ALFA, Activ / C-Tec lub podobna przystosowana do pracy w linii konwencjonalnej
 • Napędy elektryczne 24VDC: klap, okien oddymiających, kurtyn dymowych , drzwi napowietrzających

LISTWA ZACISKOWA

KONFIGURACJA TRYBU PRACY CENTRALI


Do wybory trybu pracy centrali służy przełącznik J13 w modułach linii AFG-2004L i grupy AFG-2004G.

Konfiguracja trybu pracy centrali

KONFIGURACJA WYJŚĆ ALARMU I USZKODZENIA


Do konfiguracji wyjść służą zwory J1 ÷ J4 w module linii AFG-2004L.

Konfiguracja wyjścia alarmu

KONFIGURACJA MODUŁU PRZEKAŹNIKÓW POMOCNICZYCH

Programowanie przekaźników wykonuje się za pomocą czterech przełączników kodujących i zwory J5

Konfiguracja przekaźników P1 i P2

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

Schemat podłączenia centrali AFG-2004/2A 1L1G

Schemat podłączenia centrali AFG-2004/8A 1L1G

Schemat podłączenia centrali AFG-2004/8A 1L2G

Schemat podłączenia centrali AFG-2004/8A 1L1G+PP

Schemat podłączenia centrali AFG-2004/16 1L2G

Schematy sterowania wentylatorami

Schemat podłączenia modułu przekaźników pomocniczych AFG-2004P

 Podłączenie przekaźnika pomocniczego AFG-P4-24VDC

Podłączenie przekaźnika pomocniczego AFG-P4-24VDC z dodatkowym zasilaczem

PODŁĄCZENIE CZUJKI POGODOWEJ

FUNKCJE LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH

TABELA USZKODZEŃ

TYPY CENTRAL 

TYP:

 

 

 

 

FUNKCJE:

– praca: NORMALNA / ZE /

WEN

– współpraca z: SSP, AFG-

com

OBUDOWA:

 – stalowa natynkowa

– kolor szary

– IP30

 

AKUMULATORY

(szt.):

 

 

 

AFG-2004/2A 1L1G

WYCOFANA!

– 1 linia oddymiania
– 1 grupa przewietrzania
wymiary: 315x305x160
waga: 6kg
2 x 2,2Ah
AFG-2004/8A 1L1G– 1 linia oddymiania
– 1 grupa przewietrzania
wymiary: 315x305x160*(120)
waga: 8kg

2 x 7Ah *(2x 9Ah)

AFG-2004/8A 1L2G– 1 linia oddymiania
– 2 grupy przewietrzania
wymiary: 315x305x160*(120)
waga: 8,1kg
2 x 7Ah *(2x 5Ah)
AFG-2004/8A 1L1G+P– 1 linia oddymiania
– 1 grupa przewietrzania
– 1 moduł przkaźnikowy
wymiary: 315x305x160*(120)
waga: 7,8kg
2 x 7Ah *(2x 5Ah)
AFG-2004/16A 1L2G (2x8A)– 1 linia oddymiania
– 2 grupy przewietrzania
wymiary: 315x305x160 *(120)
waga: 8,5kg
2 x 9Ah *(2x 5Ah)
AFG-2004/16A 2L2G (2x8A)– 2 linie oddymiania
– 2 grupy przewietrzania
wymiary: 480x410x150
waga: 12,8kg
2 x 9Ah
AFG-2004/24A 1L3G (3x8A)– 1 linia oddymiania
– 3 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 22,2kg
4 x 9Ah
AFG-2004/24A 1L2G+P– 1 linia oddymiania
– 2 grupy przewietrzania
– 1 moduł przekaźnikowy
wymiary: 500x500x210
waga: 22,2kg
4 x 9Ah
AFG-2004/24A 2L3G (3x8A)– 2 linie oddymiania
– 3 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 22,3kg
4 x 9Ah
AFG-2004/24A 3L3G (3x8A)– 3 linie oddymiania
– 3 grupy przewietrzania
wymiary: 600x600x210
waga: 28,8kg
4 x 9Ah
AFG-2004/32A 1L4G (4x8A)– 1 linia oddymiania
– 4 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 23kg
4 x 9Ah
AFG-2004/32A 1L3G+P– 1 linia oddymiania
– 3 grupy przewietrzania
– 1 moduł przekaźnikowy
wymiary: 500x500x210
waga: 23kg
4 x 9Ah
AFG-2004/32A 2L4G (4x8A)– 2 linie oddymiania
– 4 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 23,3kg
4 x 9Ah
AFG-2004/32A 4L4G (4x8A)– 4 linie oddymiania
– 4 grupy przewietrzania
wymiary: 600x600x210
waga: 29,8kg
4 x 9Ah
AFG-2004/40A 1L5G (5x8A)– 1 linia oddymiania
– 5 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 43,1kg
6 x 9Ah
AFG-2004/40A 1L4G+P– 1 linia oddymiania
– 4 grupy przewietrzania
– 1 moduł przekaźnikowy
wymiary: 800x600x210
waga: 43,1kg
6 x 9Ah
AFG-2004/40A 3L5G (5x8A)– 3 linie oddymiania
– 5 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 43,3kg
6 x 9Ah
AFG-2004/40A 5L5G (5x8A)– 5 linii oddymiania
– 5 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 43,5kg
6 x 9Ah
AFG-2004/48A 1L6G (6x8A)– 1 linia oddymiania
– 6 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 44,2kg
6 x 9Ah
AFG-2004/48A 1L5G+P– 1 linia oddymiania
– 5 grupy przewietrzania
– 1 moduł przekaźnikowy
wymiary: 800x600x210
waga: 44,2kg
6 x 9Ah
AFG-2004/48A 3L6G (6x8A)– 3 linie oddymiania
– 6 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 44,4kg
6 x 9Ah
AFG-2004/48A 6L6G (6x8A)– 6 linii oddymiania
– 6 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 44,6kg
6 x 9Ah
AFG-P4-24VDCprzekaźnik pomocniczy 4 styli przełączne 
 * Inne kofiguracje po zapytaniu  
RPO-02/7Pprzycisk oddymiania 7 żył  
PP-24/5Pprzycisk przewietrzania 5 żył