AWEX – Czujka ciepła i dymu z sygnalizatorem optycznym, Czujka TSF

 

Czujka ciepła i dymu z sygnalizatorem optycznym TSF służy do wykrywania pożarów we wczesnej fazie jego rozwoju. Czujka posiada dwa sensory: ciepła i dymu, co umożliwia szybkie i pewne wykrycie wszystkich typów pożaru. Detektor wyposażony jest w obustronny izolator zwarć zapewniający ciągłą pracę pętli, pomimo wystąpienia zwarcia na linii oraz umożliwia łatwą lokalizacje uszkodzenia. Dodatkowo ostrzegacz monitoruje stan zabrudzenia, przesyłając do centrali informację o ewentualnej konieczności wyczyszczenia lub wymiany czujki. Stan zabrudzenia również jest uwzględniony w algorytmie detekcji, zwiększając tym samym pewność wykrycia pożaru. Czujka posiada również wbudowany sygnalizator optyczny, błyskowy, dzięki któremu alarm pożarowy może być widoczny z dużej odległości.

 

Cechy charakterystyczne czujki dymu

 • Stopień czułości oraz klasa temperaturowa zgodna z normą EN54
  Monitoring stopnia zabrudzenia
  Regulacja progu zadziałania kompensująca wpływ otoczenia
  Analiza dymu wspierana funkcją analizy ciepła
  Wskazanie alarmu za pomocą diody FLASH LED
  Dodatkowe diody LED do stanu testowania
  Zewnętrzny wskaźnik zadziałania
  Możliwość odłączenia poszczególnych czujek
  Zintegrowany izolator zwarć
  Niskoprofilowa obudowa
  Praca w systemach adresowalnych AWEX

 

Dane techniczne:

 

Opis konstrukcji

Detektor składa się z dwóch części: gniazda oraz korpusu czujki. Gniazdo jest elementem przeznaczonym do montażu czujki na stałe do elementów konstrukcyjnych budynku. We wnętrzu elementu znajduje się pięć złącz przeznaczonych do podłączenia pętli dozorowej oraz wskaźnika zadziałania. Miedzy złączem nr 2 a 3 występuje
łącznik umożliwiający sprawdzenie ciągłości pętli podczas instalacji systemu oraz utrzymanie jej gdy ostrzegacz zostanie zdemontowany. Czujka montowana jest do gniazda za pomocą trzech podwójnych zaczepów. Korpus wyposażony jest w elementy wykrywania pożaru tj. komorę detekcyjna, fotodiody, 4-termistorowy układ pomiaru temperatury oraz płytkę PCB przetwarzającą sygnały. Na obudowie zewnętrznej znajduje się 1 dioda LED czerwona z optyką FLASH oraz 4 diody LED koloru zielonego. W korpusie oraz gnieździe znajduje się otwór ze śrubą do zablokowania urządzenia przed niepożądanym odkręceniem.

 

 

 

Kategoria środowiskowa

Czujka przeznaczona jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

 

Opis zadziałania

Czujka ciepła oraz dymu wyposażona jest w dwa sensory. Wykrywanie dymu odbywa się w komorze detekcyjnej wyposażonej w diody fotoelektryczne, do której podczas pożaru wnika dym. Cząstki dymu, odbijają światło emitowane przez diodę nadawczą, przez co dioda odbiorcza odbiera sygnał i przekazuje go do mikroprocesora. Detekcja ciepła odbywa się za pomocą 4-termistorowego układu pomiaru temperatury, a alarm pożarowy generuje się po osiągnięciu granicznej wartości temperatury lub w przypadku szybkiego wzrostu temperatury. Mikroprocesor rozpoznaje rodzaj alarmu i przekazuje go poprzez linię dozorową do centrali.

 

Dane instalacyjne

Czujka ciepła i dymu przeznaczona jest do montażu w pomieszczeniach, w których potencjalnie może dojść do wybuchu pożaru. Czujki mogą być montowane na suficie z zachowaniem krajowych wytycznych projektowania.

 

Schemat montażu

Gniazdo czujki jest elementem, który należy na stałe przytwierdzić do sufitu lub innego elementu konstrukcyjnego. Element należy zamontować za pomocą dwóch kołków montażowych o zalecanej minimalnej średnicy Ø6.

 

Wprowadzenie przewodów do gniazda czujki

Przewody linii dozorowej można wprowadzić do urządzenia dwoma sposobami: otworem na środku gniazda przy podłączeniu podtynkowym oraz otworem z boku gniazda w przypadku prowadzenia linii natynkowo. Otwór z boku gniazda można wykonać jedynie w miejscu wskazanym konstrukcyjnie przez producenta (patrz rysunek 5).

 

 

Schemat podłączenia elektrycznego

Czujka TSF montowana jest na linii dozorowej za pomocą przewodów niskoprądowych dwużyłowych z ekranem (zalecany przewód YnTKSYekw 1x2x0.8 ). Przewody należy podpiąć do zacisków znajdujących się w gnieździe urządzenia. Schemat podłączeniowy przedstawia rysunek poniżej.

 

Montaż i blokada korpusu czujki w gnieździe

Do gniazda należy podłączyć korpus czujki wpasowując go w odpowiednie otwory. Po zamontowaniu należy przekręcić korpus czujki zgodnie ze wskazówkami zegara (patrz rysunek 7). Czujek nie należy instalować w pomieszczeniach o atmosferze wybuchowej, korozyjnej oraz powodującej osadzanie się pary wodnej na urządzeniu.

 

Aby zablokować korpus czujki w gnieździe należy dokręcić znajdującą się w wewnątrz obudowy śrubkę zgodnie z poniższym rysunkiem.

 

 

Dane eksploatacyjno-konserwacyjne

Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być wykonywane przez uprawniony personel firm autoryzowanych i posiadający odpowiedni certyfikat P.P.H.U. AWEX. Wszystkie naprawy muszą być dokonywane przez producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

 

Rozruch

Czujkę ciepła i dymu poprawnie zamontowaną na linii dozorowej należy poddać testowi zadziałania. W tym celu należy przełączyć w centrali pożarowej linię dozorową, na której zainstalowany jest dany element, w stan testowania. Wówczas na urządzeniu powinny zacząć migać zielone diody. Następnie, przy użyciu standardowego urządzenia do testowania czujek, należy sprawdzić poprawność zadziałania elementu. Ostrzegacz należy sprawdzić pod kątem detekcji i poprawnej sygnalizacji. Po wzbudzeniu alarmu czujka powinna wysłać sygnał testowy do centrali pożarowej natomiast na korpusie urządzenia powinny zaświecić się diody czerwone. Po dezaktywacji stanu testowania czujka powinna z powrotem przejść w stan dozorowania, brak świecenia diod sygnalizacyjnych.

 

Eksploatacja

Czujka podczas eksploatacji powinna pozostawać w stanie dozorowania. Korpus elementu powinien być podłączony prawidłowo do gniazda oraz nie powinny być widoczne uszkodzenia mechaniczne czujki. Dioda urządzenia nie powinna świecić się na żaden kolor oraz detektor nie powinien wysyłać do centrali żadnych komunikatów. Czujkę należy chronić przed zapyleniem oraz nie należy dopuszczać do osadzania się pary wodnej na obudowie. W trakcie prac remontowych realizowanych w pobliżu urządzenia należy ją odpowiednio zabezpieczyć za pomocą osłony dedykowanej przez producenta ograniczającej jej zapylenie. Odpowiednie zabezpieczenia należy realizować również dla samego gniazda. Dodatkowo detektor monitoruje stan zabrudzenia, przesyłając do centrali informację o ewentualnej konieczności jego wyczyszczenia. Po osiągnieciu wartości granicznej zabrudzenia czujka wysyła do centrali pożarowej alarm uszkodzenia. Podczas wystąpienia alarmu pożarowego ostrzegacz wysyła do centrali informacje dotyczącą miejsca wystąpienia alarmu oraz rodzaju sensora, który wykrył pożar. Na korpusie elementu załączają się czerwone diody sygnalizacyjne światłem migającym. Po załączeniu przez centralę alarmu 2-go stopnia czerwone diody załączają się na stałe.

 

Konserwacja

Czujka ciepła i dymu TSF należy poddawać okresowej kontroli. Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być wykonywane przez uprawniony personel firm autoryzowanych, posiadający odpowiedni certyfikat wydany przez P.P.H.U AWEX. Wszystkie naprawy muszą być dokonywane przez producenta. Firma AWEX nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel. Konserwację urządzenia należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku, gdy czujka znajduję się w środowisku, które zwiększa jej podatność na zabrudzenia, kontroli należy dokonywać raz na kwartał. Kontroli poddawane powinny być wszystkie sensory znajdujące się w czujce za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych. Należy sprawdzić poprawność zadziałania elementu oraz poprawność sygnałów wysłanych do CSP. Należy sprawdzić widoczność wskaźnika zadziałania zgodnie z Normą PN EN 54-7 pkt 4.2. Dodatkowo należy okresowo usuwać kurz z urządzenia oraz sprawdzać stan mechaniczny elementu. Kurz z urządzenia należy usuwać za pomocą pędzelka lub odkurzacza, można również zastosować sprężone powietrze. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie kontroli konserwacyjnej należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem w celu naprawy elementu lub jego wymiany. Wszystkie prace związane z konserwacją powinny być zapisane w książce pracy instalacji.

 

Przechowywanie i transport

Urządzenie należy przechowywać w pudełkach dostarczonych przez producenta w temperaturze otoczenia od -20oC do 70oC. z dala od oddziaływania ze strony substancji żrących, promieniowania słonecznego oraz punktowych źródeł ciepła. Wilgotność względna pomieszczenia przy temperaturze 35oC nie powinna być wyższa niż 95%.

Transportu należy dokonywać w pudełkach dostarczonych przez producenta w temperaturze od -20oC do 70oC. Wilgotność względna, przy temperaturze 35oC nie powinna być wyższa niż 95%.