Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru – CF3000 (DF6000)

 

Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru - CF3000 (DF6000) jest  systemem detekcji i sygnalizacji pożaru przeznaczonym do zabezpieczania obiektów o różnej wielkości i wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Może ona uruchamiać urządzenia wykonawcze, takie jak systemy oddymiania, wentylację pożarową, systemy tryskaczowe czy stałe urządzenia gaszące.

 • Jedno-, dwu- oraz czteropętlowe wersje.
 • Adresowanie programowe wraz z liniami bocznymi.
 • Szeroki wybór kompatybilnych urządzeń pomocniczych.
 • Pełny potencjał sieci.
 • Zintegrowana drukarka w opcji.
 • Zintegrowana bateria oraz zasilacz.
 • 150 adresów w pętli.
 • Przyjazne i proste oprogramowanie.
 • Niepowtarzalny i estetyczny wygląd.

Centrala DF6000/CF3000 jest wysoko wyspecjalizowanym analogowym, adresowalnym systemem detekcji i sygnalizacji pożaru, który łatwo można dopasować do różnych obiektów. Łączy w sobie wysoką funkcjonalność z łatwym użyciem i este­tycznym wyglądem. Wysoka pojemność i szeroki zakres funk­cji możliwych do kontrolowania przez użytkownika czyni sys­tem odpowiednim dla różnorodnego zakresu zastosowań - od małych systemów po ogromne kompleksy biurowe, handlowe lub przemysłowe. Centrala używa programowanego adreso­wania, aby zminimalizować czas instalacji i usunąć możliwość potencjalnego błędu związanego z adresowaniem ręcznym. Każdy z elementów systemu został specjalnie zaprojektowa­ny, aby pracować jako część systemu sygnalizacji pożaru. Daje to gwarancję, że centrala, czujki, interfejsy i wszystkie pozostałe urządzenia pomocnicze są w pełni kompatybilne ze sobą, co daje pełny zakres funkcjonalności systemu.

Opis systemu

 • Oferta składa się z jedno-, dwu- lub czteropętlowych central oraz szerokiego zakresu kompatybilnych detektorów, ręcz­nych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycz­nych, sygnalizatorów optycznych i interfejsów.
 • Centrale są dostępne w wybranych kolorach. Standardowe wykonania: jasnoszary, grafitowy, czarny i srebrny.
 • Dostępne z lub bez wbudowanej drukarki.
 • Transparentna osłona osadzona na zawiasach dostępna w opcji, aby w razie konieczności zapewnić dodatkową ochronę wyświetlacza LCD.
 • Wszystkie centrale w standardzie posiadają wbudowane zasilacze i baterie.
 • Dla obciążonych systemów lub systemów wymagających szerokiej autonomii w przypadku awarii sieci, dostępne są wersje ze zwiększoną pojemnością baterii.
 • Każde z urządzeń zewnętrznych DF6000 (ostrzegacze, czujki, sygnalizatory, interfejsy itd.) zawierają integralny izolator zwarć, aby zapewnić maksymalną ochronę przed zwarciem w obwodach zewnętrznych.

Interfejs użytkownika

 • Głównym elementem interfejsu użytkownika w centrali DF6000 jest dużych rozmiarów (120 mm x 90 mm obszar widzenia) dotykowy ekran LCD, który dostarcza użytkow­nikowi informacji, jak również odgrywa rolę wielofunkcyjnej klawiatury. W przypadku prostszych systemów, użytkow­nik jest ograniczony małą ilością dostępnych przycisków i w efekcie interakcja z systemem jest ograniczona i skom­plikowana.
 • Menu dostarcza bardzo dużo informacji pomocniczych, co ułatwia obsługę użytkownikom niezapoznanym z działa­niem systemu.
 • Dotykowy ekran centrali automatycznie dopasowuje się do wybranej funkcji, np. jeśli zostanie wybrana opcja zmiany urządzenia, ekran dotykowy jest automatycznie formatowa­ny jako klawiatura QWERTY, aby umożliwić szybki i łatwy dostęp do tekstu.
 • Oprócz wielkoformatowego wyświetlacza ciekłokrystalicz­nego, który przekazuje pełne informacje o stanie systemu, centrala zawiera 96 diod LED, dostarczających jasnych in­formacji o stanie i rozprzestrzenianiu się ognia nawet dla użytkownika całkowicie nie znającego funkcjonowania sys­temu.
 • Dostęp do drukarki (jeśli centrala jest w nią wyposażona) jest możliwy poprzez oddzielną, zamykaną klapkę dostępu. Papier może być wymieniony przez niewyszkolony perso­nel bez narażenia się na kontakt z elementami pod napię­ciem.
 • Drukarka może być ustawiona w trybie „na żądanie” lub w trybie automatycznego drukowania wszystkich występu­jących zdarzeń w systemie.
 • Pokrywa frontowa na zawiasach umożliwia prosty dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych oraz do instalacji elektrycznej.
 • Pokrywa frontowa centrali nie może być otwarta bez użycia specjalnego klucza dostarczanego w zestawie.
 • Dla zastosowań wymagających wyższego poziomu bez­pieczeństwa lub wytrzymałości dostępna jest transparent­na, umieszczona na zawiasach przednia pokrywa, która umożliwia stałe monitorowanie systemu i dodatkowo za­bezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych do ekranu dotykowego.