DETNOV: DWIE METODY ADRESOWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU

Produkty marki DETNOV to prostota, niezawodność i przyjazna obsługa.
Połączenie designu, funkcjonalności i niezawodności tworzy idealne systemy do wszelkiego rodzaju obiektów, szczególnie tam, gdzie niezbędna jest równowaga między bezpieczeństwem, a estetyką.
Gama adresowalnych central alarmowych DETNOV została zatwierdzona zgodnie z przepisami EN54-2 i EN54-4, aby spełnić wszystkie wymagania małych i średnich instalacji.
 

 

Istnieją dwa możliwe sposoby przypisywania adresów elementom pętli: automatyczny (z poziomu centrali) oraz ręczny (za pomocą programatora DETNOW PGD-202). Oba opisane zostały poniżej.

 

1.Autoadresowanie:

 

UWAGA: Przed każdym autoadresowaniem elementów pętli należy przeprowadzić procedurę autowyszukiwania. Uzyskany za pomocą tej funkcji raport musi zgadzać się ze stanem faktycznym ilości oraz rodzaju podłączonych urządzeń.

Rozpoczynamy AUTOWYSZUKIWANIE elementów pętli:

Funkcja autowyszukiwania dokonuje skanowania wszystkich punktów podłączonych do pętli.

Czynność ta może potrwać kilka minut.

Aby wybrać pętlę, która ma zostać poddana funkcji autowyszukiwania, wprowadź  numer do nawiasu kwadratowego lub wybierz numer pętli za pomocą przycisków ‘↑’ oraz ‘↓’. Po wybraniu numeru pętli naciśnij OK. Pojawi się następujący ekran:

Gdy zakończy się  automatyczne szukanie pętli, wyświetlone zostaje podsumowanie wyników wyszukiwania, wskazujące wszystkie punkty podłączone do pętli. Raport ten należy porównać z faktycznie zainstalowanymi punktami, aby upewnić się, że urządzenia są poprawnie wykrywane i nie występują błędy połączeń.

Poniższe pola mają następujące znaczenie:

Pole WAŻNE oznacza liczbę adresów w których znaleziono jednostkę, dotyczy to zarówno detektorów jak i modułów.

Pole ZMIENIONE pokazuje adresy które uległy zmianie od momentu, gdy zaakceptowane zostało ostatnie autowyszukiwanie.

Naciśnięcie przycisku AKCEPTUJ zatwierdza autowyszukiwanie – system będzie współpracował z punktami wykrytymi w pętli.

Naciśnięcie przycisku ANULUJ oznaczać będzie, iż wynik autowyszukiwania nie został zapisany, a system będzie działał zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wyszukiwaniem.

Jeśli pod danym adresem nie widnieje żaden skrót, oznacza to, iż adres ten jest wolny; pojawi się symbol XXX, oznaczający, iż temu adresowi odpowiada więcej niż jeden punkt.

 

Przechodzimy do AUTOADRESOWANIA:

Przed przystąpieniem do autoadresowania należy odłączyć od centrali przewody R+ oraz R-.

Opcja autoadresowania służy do przypisywania kolejnych adresów do elementów podłączonych w pętli.

 

Aby wybrać pętlę, która ma zostać poddana funkcji autoadresowania, wprowadź  numer do nawiasu kwadratowego lub wybierz numer pętli za pomocą przycisków ‘↑’ oraz ‘↓’. Po wybraniu numeru pętli naciśnij OK. Pojawi się następujący ekran:

 

 

Po zakończeniu przypisywania adresów pojawi się poniższy ekran:

Nadawanie adresów potwierdzamy klikając AKCEPTUJ.

 

2. Adresowanie za pomocą programatora PGD-202

 

Ręczny programator PGD-202 posiada trzy opcje:

  1. Prog
  2. ram 1: Automatycznie przypisuje adres elementowi, który został podłączony do urządzenia. Naciśnięcie przycisku √ powoduje zaakceptowanie adresu wyświetlanego na akranie, jednocześnie powodując wygenerowanie adresu dla kolejnego elementu pętli.
  3. Program 2: Przypisuje elementowi adres wskazany przez użytkownika. Użytkownik może wprowadzić adres ręcznie używając przycisków ↑↓. Aby przypisać do podłączonego elementu wybrany adres, należy zatwierdzić wybór przyciskiem √ .
  4. Program 3: Pokazuje adres, jaki został przypisany do podłączonego elementu.